โปรดอ่านก่อนจอง-จ่ายเงินค่าหอพัก


หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เรียน ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 
การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (มจพ. กรุงเทพฯ) เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษากับผู้ปกครองซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบาย “บังคับ” ให้ทุกคนต้องอยู่หอพัก หากประสงค์จะเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยโปรดอ่านรายละเอียดและประกาศต่าง ๆ ก่อนที่จะจอง-จ่ายเงินค่าหอพัก โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หอพัก www.dorm.kmutnb.ac.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของหอพัก
 
หากจองห้องแล้วแต่ยังลังเลว่าจะอยู่หอพักหรือไม่ ไม่ต้องจ่ายเงิน!! 
 
เรียนออนไลน์ที่บ้านไม่จำเป็นต้องจองห้องพัก แต่ถ้าอยากมาเรียนออนไลน์ที่หอพักก็จองได้เลย
 
นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ได้จองห้องพัก หอพักขอแนะนำว่าหากจะไม่เข้ามาอยู่ที่หอพัก ไม่ควรจองและจ่ายเงินค่าหอพัก
เพราะการคืนเงินให้ (ตามนโนบายช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ Covid-19) จะใช้ระยะเวลามากกว่า 45 วันทำการ